ข้อกำหนดการใช้งานการสมัครสมาชิกเพื่อใช้บริการ Definit

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เดฟินิท จำกัด (“บริษัท” หรือ “Definit”) เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนที่นำเสนอบริการการให้ข้อมูลด้านการลงทุนเชิงเทคนิค และเชิงพื้นฐาน ผ่านการวิเคราะห์โดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนของเดฟินิท (Investment Specialist) บนพื้นฐานข้อมูลการลงทุนที่เผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือข้อมูลบริษัทหลักทรัพย์

ผู้สมัครสมาชิกเพื่อใช้บริการ Definit (“ท่าน” หรือ “ผู้สมัคร”) ได้อ่านและรับทราบข้อกำหนดการใช้งานการสมัครสมาชิกเพื่อใช้บริการ Definit ตามรายละเอียดที่บริษัทกำหนด และตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานการสมัครสมาชิกเพื่อใช้บริการดังต่อไปนี้ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ข้อกำหนดการใช้บริการ")

ทั้งนี้ หากท่านไม่ยอมรับหรือปฏิเสธที่จะผูกพันและปฏิบัติตามตามข้อกำหนดไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ขอความกรุณาท่านยุติการใช้บริการหรือเข้าถึงเนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์หรือบริการนี้

คำเตือนเกี่ยวกับคำแนะนำการลงทุน

ข้อมูลที่ปรากฎบนเว็บไซต์ และ/หรือบริการนี้ของบริษัทไม่ใช่เป็นการแนะนำ หรือชี้แนะให้ผู้สมัครซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดในตลาดทุน เพียงแต่เป็นข้อมูลหนึ่งที่ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง หากผู้สมัครสนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน หนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ รวมถึงปัจจัยความเสี่ยงและความเป็นไปได้ให้ถ่องแท้ก่อนตัดสินใจลงทุน ซึ่งอาจเป็นไปได้ที่จะได้รับเงินลงทุนคืน ซึ่งอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ไม่สามารถยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1. ผู้สมัครเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย และมีอายุครบ 20 (ยี่สิบ) ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  2. ผู้สมัครเป็นผู้มีสิทธิและความสามารถตามกฎหมายในการเข้าตกลงที่จะผูกพันและปฎิบัติตามข้อกำหนดการใช้บริการ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใด รวมถึงเอกสารและธุรกรรมใด ๆ ที่บริษัทอาจจะกำหนดขึ้นหรือมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
  3. ในการสมัครใช้บริการ ผู้สมัครตกลงและยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ และเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการเว็บไซต์ และ/หรือเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นใดที่บริษัทอาจจะกำหนดขึ้นหรือมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
  4. ผู้สมัครต้องทำตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่บริษัทกำหนด รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือนโยบายของบริษัท
 2. บริการของ Definit
  1. DEFINIT Quant Portfolio ในทุกๆ เดือน บริษัทจะแนะนำหุ้นไทยหรือ หุ้นสหรัฐอเมริกา ที่มีปัจจัยด้านพื้นฐาน มูลค่า และ สัญญาณเทคนิคที่ดี ตามโมเดลทางคณิตศาสตร์ มาแนะนำแก่นักลงทุนที่ใช้บริการ Definit Quant Port ให้สามารถลงทุนตามได้ โดยคาดหวังผลตอบที่ที่เหนือกว่าผลตอบแทนของตลาด (Alpha) ตัวโมเดลทางคณิตศาสตร์มีการวิเคราะห์และทดสอบทางสถิติย้อนหลัง (Backtest) เพื่อปรับปรุงให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีก่อนถึงมือผู้ลงทุน
  2. FundTalk - The Contrarian Signal Combo (CSC) เป็นห้องสำหรับการพูดคุย ให้ความรู้นักลงทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ประเภท SET50 Futures และ Gold Futures ผ่านตลาด TFEX โดยการเน้นการหาจังหวะเข้าออกลงทุนผ่านการดูปัจจัยทางด้านพื้นฐานเศรษฐกิจ (Macro) อาทิเช่น การดูการเคลื่อนไหวของเงินทุน (Fund Flow) ผลตอบแทนพันธบัตร (Bond Yield) ประกอบกับปัจจัยด้านเทคนิค (Technical) ซึ่งนักลงทุนจะได้เรียนรู้วิธีการใช้ครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์สภาพตลาด (Indicator) และรับ Indicator พิเศษที่ใช้ประจำบนเว็บไซต์ TradingView ไปประกอบการลงทุนของนักลงทุนเอง
 3. ข้อตกลงการให้บริการของ Definit
  1. การให้บริการ Definit มีหลายบริการโดยมีเงื่อนไขและข้อจำกัดแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้สมัคร โดยสิทธิประโยชน์ที่ผู้สมัครจะได้รับขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละแผนบริการที่ผู้สมัครได้ทำการเลือกไว้
  2. ผู้สมัครต้องชำระค่าบริการตามที่กำหนดในข้อ 4. จึงจะสามารถเข้าถึงการบริการได้ หากท่านเลือกแผนบริการใดแล้วถือว่าท่านยินยอมและตกลงรับสิทธิประโยชน์ตามที่แผนบริการนั้นกำหนดโดยไม่มีข้อโต้แย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ต่อบริษัท
  3. นอกเหนือจากการให้บริการของ Definit ตามข้อ 2. บริษัทจะให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมแก่ท่านที่สมัครใช้บริการของ Definit นอกเหนือจากผู้ใช้บริการทั่วไปที่ไม่ได้เสียค่าบริการ โดยท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม ดังนี้
   1. ข่าวสาร บทความ และบทวิเคราะห์จากทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนของเดฟินิท (Investment Specialist)
   2. สิทธิพิเศษเพิ่มเติมอื่น ๆ ตามแผนบริการที่ผู้สมัครได้ทำการสมัครไว้กับบริษัทบริษัทขอสงวนสิทธิใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบริการที่ท่านเลือกโดยเงื่อนไขและรายละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดในข้อ 5.
  4. กรณีที่ท่านประสงค์จะเปลี่ยนแผนบริการที่ท่านได้ทำการสมัครไว้กับทางบริษัท ผู้สมัครสามารถเปลี่ยนแผนบริการได้ทุกเมื่อ โดยต้องทำการเปลี่ยนแผนอย่างน้อยล่วงหน้า 24 ชั่วโมงก่อนถึงกำหนดชำระค่าบริการครั้งถัดไป และการเปลี่ยนแปลงแผนบริการนั้นจะมีผลในรอบการชำระค่าบริการครั้งถัดไป
  5. บริการของ Definit และเนื้อหาใดๆ ที่เข้าถึงผ่านบริการมีไว้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น และห้ามนำไปใช้ในงานเชิงพาณิชย์หรือเพื่อการสาธารณะ และไม่สามารถส่งต่อหรือให้แก่บุคคลภายนอกได้ บริษัทให้สิทธิแบบจำกัด ไม่ผูกขาด ผู้สมัครไม่สามารถให้หรือโอนสิทธิในการเข้าถึงบริการนี้ หรือการเข้าถึงเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนของ Definit แก่บุคคลอื่นได้ ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ที่ผู้สมัครได้รับจากการใช้บริการมิใช่เป็นการให้หรือโอนสิทธิ กรรมสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดในเนื้อหาและข้อมูลให้แก่ท่านแต่อย่างใด
 4. วิธีการชำระค่าบริการสำหรับผู้สมัครสมาชิกเพื่อใช้บริการ Definit
  1. เพื่อการใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ท่านจะต้องชำระค่าบริการเป็นรายเดือนตามบริการ Definit ที่ท่านได้เลือกไว้โดยการชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตผ่านระบบการชำระเงินของผู้ให้บริการชำระเงินของบุคคลที่สามที่น่าเชื่อถือ และระบบจะเรียกเก็บค่าบริการจากท่านโดยอัตโนมัติเมื่อถึงรอบการเรียกเก็บค่าบริการในแต่ละรอบจนกว่าท่านจะยกเลิกการใช้บริการ โดยข้อมูลบัตรเครดิต และข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิตของท่านจะไม่ได้ถูกจัดเก็บไว้ในระบบของบริษัทแต่ประการใด ทั้งนี้ ขั้นตอนและวิธีการชำระค่าบริการของท่านให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการชำระเงินบุคคลที่สามเป็นผู้กำหนด
  2. ในกรณีที่การชำระค่าบริการของท่านสำหรับรอบการชำระค่าบริการครั้งถัดไปไม่สำเร็จ ขัดข้อง หรือถูกปฏิเสธอันเนื่องมาจากบัตรเครดิตหมดอายุหรือไม่พร้อมใช้งาน หรือข้อมูลธุรกรรมของท่านไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องครบถ้วน ท่านอนุญาตให้บริษัทดำเนินการติดต่อท่านเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาข้างต้น ทั้งนี้ วิธีการและเงื่อนไขในการช่วยเหลือให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
  3. ในการใช้บริการของบริษัท ผู้สมัครสามารถอัพเดต เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อมูลการชำระค่าบริการ และเมื่อท่านได้เปลี่ยนแปลงข้อมูลการชำระค่าบริการ ถือว่าท่านได้อนุญาตให้บริษัทดำเนินการเรียกเก็บค่าบริการจากข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบการชำระเงินของบุคคลที่สามแล้ว
  4. การชำระค่าบริการดำเนินการโดยผู้ให้บริการระบบชำระเงินภายนอก (ต่อจากนี้เรียกว่า "เว็บไซต์ภายนอก") เว็บไซต์ภายนอกเหล่านี้มีไว้เพื่อเปลี่ยนเส้นทางคุณไปยังเว็บไซต์อื่นเพื่อให้สามารถชำระค่าสินค้าและบริการ หรือเพื่อการอ้างอิงและอำนวยความสะดวกแก่ท่านเท่านั้น บริษัทไม่มีส่วนในการดำเนินการ ควบคุม หรืออนุมัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ภายนอก หรือเนื้อหาภายในเว็บไซต์เหล่านั้น ถือเป็นความรับผิดชอบของท่านในการใช้งานเว็บไซต์ภายนอกเหล่านี้ ผู้สมัครจึงควรศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ภายนอกดังกล่าวอย่างละเอียด บริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความผิดพลาดหรือการทำงานผิดปกติที่เกิดจากหรือเป็นผลมาจากเว็บไซต์ภายนอกไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไขและนโยบายการใช้บริการของเว็บไซต์ภายนอกนั้น
 5. การเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการ และสิทธิประโยชน์ของแผนบริการ
  ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการและ/หรือสิทธิประโยชน์ของแผนบริการ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 30 วัน ก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และการเปลี่ยนแปลงนั้นให้มีผลในรอบการชำระค่าบริการครั้งถัดไป ทั้งนี้ หากท่านไม่ประสงค์จะใช้บริการต่อท่านสามารถยกเลิกการสมัครใช้บริการก่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผล
 6. การยกเลิกใช้บริการของ Definit
  1. ผู้สมัครรับทราบว่า ท่านสามารถยกเลิกการใช้บริการ Definit เมื่อใดก็ได้อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ล่วงหน้าก่อนถึงรอบการชำระค่าบริการครั้งถัดไป และการยกเลิกการใช้บริการของท่านจะมีผลยุติการให้บริการในรอบการชำระค่าบริการครั้งถัดไป กรณีท่านยกเลิกการใช้บริการในระหว่างรอบการชำระค่าบริการ ท่านจะไม่ได้รับค่าบริการในส่วนที่ชำระไปแล้วคืน แต่ท่านจะยังสามารถใช้บริการต่อไปได้จนครบกำหนดรอบระยะเวลาของบริการที่ท่านได้ชำระแล้ว
  2. เมื่อท่านยกเลิกการใช้บริการ บริษัทจะระงับการเข้าถึงบริการของบริษัท ท่านจะสามารถเข้าชมเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ และ/หรือบริการได้เท่าที่บริษัทอนุญาตหรือกำหนดเท่านั้น
  3. บริษัทจะยุติการเรียกเก็บชำระค่าบริการจากท่านตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ การเรียกเก็บชำระค่าบริการดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินของบุคคลที่สาม
  4. กรณีบริษัทตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด บริษัทจะระงับการให้บริการแก่ผู้สมัครทันที ทั้งนี้ บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือรับผิดชอบใด ๆ ต่อผู้สมัคร และบริษัทจะไม่คืนค่าบริการที่ผู้สมัครได้ชำระไว้ให้แก่บริษัทแล้ว
 7. นโยบายการคืนค่าบริการ
  บริษัทไม่มีนโยบายการคืนค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แก่บริษัทแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการทุกกรณี
 8. สิทธิพิเศษโปรโมชันคืนเงิน (เฉพาะช่วงวันที่ วันที่ 8 มกราคม 2567 ถึง 30 เมษายน 2567 )
  1. สำหรับสิทธิพิเศษช่วงเปิดตัวบริษัทตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2567 ถึง 30 เมษายน 2567 ผู้สมัครที่ทำการสมัครสมาชิกผลิตภัณฑ์ Definit Quant Portfolio, FundTalk - The Contrarian Signal Combo และ Mr.Messenger - Trend Following Signal กรณีผลตอบแทนในแต่ละเดือนจากเงื่อนไขของแต่ละผลิตภัณฑ์ไม่ก่อให้เกิดกำไร ผู้สมัครสามารถยื่นคำร้องต่อบริษัทตามเงื่อนไขโปรโมชันคืนเงิน หากบริษัทพิจารณาว่าคำร้องของผู้สมัครเป็นไปตามข้อกำหนดของโปรโมชันคืนเงินบริษัทจะทำการคืนเงิน (Refund) หลังจากหักค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตและภาษีที่เกี่ยวข้องไปที่บัตรเครดิตของท่านภายใน 14 วันทำการ
  2. ผู้สมัครสามารถศึกษาเงื่อนไขโปรโมชันคืนเงินของบริษัทได้ที่ https://app.definitinvestment.com/refund-promotion-jan-apr-2024 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสิทธิพิเศษโปรโมชันคืนเงินโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. ข้อเสนอแคมเปญและโปรโมชั่นอื่นๆ
  บริษัทอาจเสนอข้อเสนอพิเศษ ส่วนลด แคมเปญ และโปรโมชั่นอื่น ๆ สำหรับการส่งเสริมการบริการแก่ผู้สมัคร ("ข้อเสนอ”) โดยการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดเป็นรายครั้งไป ทั้งนี้ บริษัทอาจใช้ข้อมูลของท่านที่ได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัทในการเสนอข้อเสนอให้กับท่าน
 10. การลงทะเบียนเพื่อสมัครใช้บริการ และการเก็บรักษารหัสผ่าน
  1. ในการลงทะเบียนเพื่อสมัครใช้บริการนี้ของบริษัท ผู้สมัครจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนดตามข้อกำหนด และต้องเป็นผู้ดำเนินการลงทะเบียนและให้ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตนเองเท่านั้น โดยการกรอกชื่อ นามสกุล อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ตามที่บริษัทกำหนด หรือที่จะกำหนดต่อไป รวมถึงการอนุญาตหรือยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทเพื่อพิสูจน์หรือยืนยันตัวตนของท่าน ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการให้บริการของบริษัท และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบันทุกประการ โดยไม่ได้เป็นการแอบอ้าง หรือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นเจ้าของ หรือความลับของผู้อื่น ตลอดจนไม่ได้เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  2. ผู้สมัครรับทราบว่า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเปิดใช้บริการ ให้บริการ และ/หรือทำธุรกรรมกับผู้สมัครที่ปกปิดชื่อจริง หรือ ใช้นามแฝง หรือเมื่อบริษัทตรวจพบว่าชื่อที่ผู้สมัครลงทะเบียนไว้เป็นชื่อที่ไม่ถูกต้อง แท้จริง และเป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สมัครมีสัญชาติอื่นนอกจากสัญชาติไทย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเปิดใช้บริการ ให้บริการ และ/หรือทำธุรกรรมกับผู้สมัครที่มีสัญชาติ ถิ่นที่อยู่ หรืออาชีพบางประเภทตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ผู้สมัครตกลงและยอมรับว่าการพิจารณาอนุมัติการสมัครใช้บริการขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น
  3. เมื่อผู้สมัครกรอกข้อมูลเพื่อสมัครแล้ว ผู้สมัครต้องกำหนดตัวอักษร อักขระ ตัวเลข สัญลักษณ์ รวมถึงข้อมูลทางชีวภาพ หรืออีเมล์ ตามที่บริษัทกำหนดเพื่อใช้ในการเข้ารหัสสำหรับระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้ช่องทางการให้บริการ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “รหัสผ่าน”) โดยผู้สมัครสามารถแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านได้เองในภายหลังตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท
  4. ผู้สมัครมีหน้าที่เก็บรักษารหัสผ่าน และข้อมูลที่ใช้ในการสมัครไว้เป็นความลับเฉพาะตัวของผู้สมัครเท่านั้น และไม่เปิดเผย หรือกระทำการใด ๆ ที่อาจทำให้ผู้อื่นทราบรหัสผ่าน และ/หรือข้อมูลดังกล่าว ผู้สมัครยอมรับว่าหากมีการเข้าใช้งานและทำรายการใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้รหัสผ่านของท่านในการใช้บริการนี้ให้ถือว่าการกระทำดังกล่าวถูกต้องสมบูรณ์และเป็นการกระทำของท่านเอง หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ท่านจะต้องรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวทุกประการ และท่านตกลงที่จะไม่เรียกร้องให้บริษัทรับผิดในความเสียหายที่เกิดเกิดขึ้นจากการทำรายการใดๆ ภายใต้บัญชีของท่านจากการใช้รหัสผ่านดังกล่าว
  5. ผู้สมัครรับทราบว่า ผู้สมัครเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการเก็บรักษารหัสผ่านใด ๆ ของผู้สมัครอย่างเป็นความลับ และเคร่งครัดเพื่อปกป้องบัญชีผู้ใช้ของผู้สมัครให้ปลอดภัย ซึ่งรวมถึงกรณีการเข้าใช้งานผ่านชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้สมัครโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้สมัครสูญหายหรือถูกขโมย หรือผู้สมัครเชื่อว่ามีการเข้าใช้บัญชีของผู้สมัครจากบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาต ผู้สมัครต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยทันที และทำการเปลี่ยนรหัสผ่านโดยเร็วที่สุด
  6. ในกรณีที่ผู้สมัครลืมรหัสผ่าน หรือต้องการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทขอสงวนสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการกำหนดวิธีการและขั้นตอนเพื่อเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรหัสผ่านของท่าน ทั้งนี้ การดำเนินการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรหัสผ่านต่าง ๆ ข้างต้นจะไม่มีผลกระทบต่อการใช้งานเว็บไซต์และ/หรือบริการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการไปก่อนหน้านั้น
  7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกการให้บริการ รวมถึงการปฏิเสธที่จะให้ผู้สมัครเข้าถึงการให้บริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือปฏิเสธที่จะอนุญาตให้ผู้สมัครลงทะเบียนเพื่อสมัครใช้บริการ โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวหรือระบุเหตุผลในการดำเนินการ และไม่มีหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้สมัครทราบล่วงหน้า
 11. เครื่องหมายการค้า การบริการ ลิขสิทธิ์ และสิทธิในทรัพย์ทางปัญญาอื่น
  1. บรรดาข้อมูลที่ปรากฎบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเอกสาร ข้อมูล ข้อความ สคริปต์ รหัส กราฟิก ภาพถ่าย เสียง วิดีโอ สัญลักษณ์ (Logo) และ/หรือเครื่องหมายการค้า (Trademark) ของบริษัท การออกแบบหน้าจอแอปพลิเคชั่น การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้บริการ (Interface) รวมถึงข้อมูลทั้งหลายที่ผู้ใช้บริการได้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นี้ และข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด โปรแกรมซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่มีอยู่ในบนเว็บไซต์ภายใต้บริษัท (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมๆว่า “เนื้อหา”) บริษัท และผู้ให้อนุญาตแก่บริษัทในกรณีที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดำรงซึ่งสิทธิ กรรมสิทธิ์ และส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดที่มีอยู่ในและมีอยู่ต่อเนื้อหา รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเนื้อหาเหล่านั้นได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือกฎหมายสิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทางปัญญาด้านอื่นๆ และ/หรือสิทธิในความเป็นเจ้าของตามกฎหมายของประเทศไทยและของประเทศอื่น ไม่ว่าจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม
  2. เพื่อประโยชน์ในการเข้าใช้ช่องทางบริการ ท่านสิทธิเข้าดู ใช้งาน ดาวน์โหลดเนื้อหา หรือพิมพ์เนื้อหาเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้น และจะต้องไม่ใช้เนื้อหาในเชิงพาณิชย์ การค้า หรือแสวงหากำไร และท่านตกลงไม่ทำสำเนา หรือจัดเก็บ หรือดาวน์โหลดเนื้อหาไม่ว่าจะในรูปของเอกสารหรือในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดอันมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่ง โอน จัดทำ เผยแพร่ พิมพ์ ทำซ้ำ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ดัดแปลง สร้างงานที่พัฒนา นำออกแสดง แพร่กระจาย จำหน่าย ให้สิทธิ เช่า ให้เช่า หรือโอนเนื้อหาใด ๆ ให้แก่บุคคลภายนอก ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ในทางการค้าหรือได้รับประโยชน์เป็นสิ่งตอบแทนอื่นใดหรือไม่ก็ตาม ซึ่งบริษัทหรือเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องยังคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทั้งหลายและมีสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่น ๆ ที่อยู่ในเอกสารข้อมูลนั้น
  3. หากบริษัทตรวจพบว่า ท่านละเมิดบรรดาทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญาเพื่อเรียกค่าเสียหายและได้รับการลงโทษตามกฎหมาย ในที่นี้ให้รวมถึงการเพิกถอนสิทธิการใช้งานเว็บไซต์และ/หรือบริการที่สมัครไว้กับบริษัทด้วย
 12. ข้อจำกัดและข้อสงวนสิทธิในการใช้บริการ
  1. ผู้สมัครบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุอยู่บนเว็บไซต์ และ/หรือบริการของบริษัท ณ เวลาใด ๆ ก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้าหรือระบุเหตุผลในการดำเนินการนั้น ทั้งนี้ ให้ข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวที่มีการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้เมื่อมีการเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์และ/หรือบริการของบริษัท และหากท่านได้เข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์และ/หรือบริการของบริษัท ภายหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ย่อมถือว่าท่านตกลงยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์และ/หรือบริการของบริษัททั้งหมดตามที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบข้อกำหนดการใช้บริการ รวมทั้งข้อกำหนดเพิ่มเติมใด ๆ บนเว็บไซต์ของบริษัท
  2. บริษัทสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการปรับปรุง ทดสอบ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์หรือเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์และ/หรือบริการของบริษัท ณ เวลาใด ๆ  นอกจากนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์และ/หรือบริการของบริษัทของบุคคลใด ๆ หรือจากเลขที่อยู่อินเตอร์เน็ต (IP Address) โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้าหรือระบุเหตุผลในการดำเนินการนั้น
  3. ผู้สมัครจะต้องไม่ใช้เว็บไซต์และ/หรือบริการของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตามข้อกำหนดการใช้บริการ และข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้ ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตามที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย ทำให้ไร้ซึ่งความสามารถ หรือทำให้เว็บไซต์และ/หรือบริการของบริษัท หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์และ/หรือบริการของบริษัทต้องได้รับความเสียหาย หรือทำให้เกิดการรบกวนในการใช้งานช่องทางการให้บริการของบริษัทหรือของบุคคลอื่น ท่านจะต้องไม่พยายามเข้าเว็บไซต์และ/หรือบริการของบริษัท รายการธุรกรรมหรือระบบคอมพิวเตอร์ใด ๆ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์และ/หรือบริการของบริษัท โดยปราศจากอำนาจไม่ว่าด้วยวิธีการเจาะฐานข้อมูล (Hacking) ทำลายรหัสลับส่วนตัว (Password Mining) หรือวิธีการอื่นใด
  4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัด ระงับหรือยุติการเข้าถึงบริการและ/หรือเว็บไซต์ รวมถึงสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือแก้ไขเว็บไซต์และ/หรือบริการของบริษัท หรือระงับการให้บริการเว็บไซต์ รวมถึงบรรดาเนื้อหาที่เผยแพร่บนเว็บไซต์และ/หรือบริการของบริษัทไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนและไม่ว่าเวลาใดๆ แก่ผู้สมัคร โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สมัครทราบล่วงหน้าหรือระบุเหตุผลในการดำเนินการนั้น ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สมัครทราบล่วงหน้า และทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย ความเสียหายหรือความรับผิดใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการจำกัด ระงับหรือยุติการให้บริการดังกล่าว
 13. การละเมิดข้อตกลงและการชดใช้ค่าเสียหาย 
  ในกรณีที่ผู้สมัครฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อกำหนดการใช้บริการนี้ข้อใดข้อหนึ่ง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ดุลพินิจในการบอกเลิกข้อกำหนดการใช้บริการนี้ หรือการยกเลิกการให้ผู้สมัครเข้าถึงข้อมูลไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดบนเว็บไซต์และ/หรือบริการของบริษัท ทั้งนี้การบอกเลิกหรือยกเลิกดังกล่าว บริษัทจะสามารถกระทำเมื่อใด ณ เวลาใด ก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีสาเหตุของการบอกเลิกหรือยกเลิกนั้น และไม่ต้องมีการแจ้งถึงการบอกเลิก และยกเลิกเช่นว่านั้น และบริษัทมีสิทธิใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินคดีทางกฎหมายต่อท่าน รวมถึงการเรียกค่าเสียหายใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมอันเกิดจากการฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อกำหนดการใช้บริการนี้
 14. กิจกรรมที่ไม่สามารถยอมรับได้
  ท่านต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่ทางบริษัทเห็นว่าไม่เหมาะสม ผิดกฎหมายหรือถูกห้ามโดยกฎหมายใด ๆ ที่บังคับใช้กับบริการและ/หรือเว็บไซต์ของทางบริษัท รวมถึง
  1. การอัปโหลด หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการกระทำอื่นใดที่อาจเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หรือสิทธิทางกฎหมายอื่นใดของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
  2. ใช้บริการของบริษัทเพื่อหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือสร้างความเกลียดชังให้แก่บริษัท พนักงานของบริษัท หรือบุคคลอื่นใด
  3. อัปโหลดไฟล์ที่มีไวรัส หรือแฮกข้อมูลบนเว็บไซต์และ/หรือบริการของบริษัท ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบริษัทหรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น
  4. การใช้ เผยแพร่ หรืออัพโหลดข้อมูลที่ปรากฎบนเว็บไซต์ของบริษัทไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนบนแพลมทฟอร์มออนไลน์ หรือช่องทางอื่นใดก็ตาม ในลักษณะที่อาจหรือก่อให้เกิดการหมิ่นประมาท ดูหมิ่น เกลียดชัง เหยียดสีผิว อนาจาร ข่มขู่ ลามกหรือการกระทำอื่นใดต่อบริษัทหรือบุคคลอื่นใด และอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทและ/หรือบุคคลอื่น
  5. หากทางบริษัทอนุญาตให้ท่านเผยแพร่ข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฎบนบริการของบริษัท ทางบริษัทมีสิทธิที่จะสั่งลบข้อมูลนี้ตามดุลยพินิจของทางบริษัทแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 15. การปฏิเสธความรับผิดและข้อจำกัดความรับผิด
  1. ผู้สมัครรับทราบว่า ข้อมูล ข่าวสาร เนื้อหา ภาพกราฟิก และบทความซึ่งปรากฎบนเว็บไซต์และ/หรือบริการของบริษัท มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยเหลือนักลงทุน หรือผู้ที่สนใจลงทุนประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยการนำเสนอ เผยแพร่และให้ข้อมูลหลักทรัพย์ หรือผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน รวมถึงรายงาน ผลการดำเนินงาน ตลอดจนวิเคราะห์และการจัดอันดับหุ้น กองทุนรวม และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในตลาดทุน การรวบรวมและจัดทำข้อมูล และให้ความรู้ผ่านบทความต่างๆ การเสริมสร้างความรู้ และพัฒนาทักษะของผู้สมัคร (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า “บรรดาข้อมูลที่เผยแพร่”) ตามหลักเกณฑ์ “ตามที่เป็น” และ “ตามที่มี” (“AS IS” basis) โดยบรรดาข้อมูลที่เผยแพร่ที่อยู่ในเว็บไซต์และ/หรือบริการของบริษัทถูกนำเสนอ และเผยแพร่เพื่อใช้เป็นข้อมูลเท่านั้น ซึ่งบริษัทได้ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะสร้างความมั่นใจในความเที่ยงตรง ถูกต้อง และอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อถือได้
  2. บริษัทไม่รับรอง รับประกัน หรือรับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน ของบรรดาข้อมูลที่เผยแพร่ที่ปรากฎ เผยแพร่ เชื่อมต่อ ดาวน์โหลด หรือเข้าถึงได้จากเว็บไซต์และ/หรือบริการของบริษัท และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากบรรดาข้อมูลที่เผยแพร่ดังกล่าวไปใช้ ดังนั้น หากผู้สมัครนำบรรดาข้อมูลที่เผยแพร่ไปใช้เพื่อตัดสินใจลงทุน หรือเพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้สมัครควรใช้วิจารณญาณ และความรอบคอบในการพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้ รวมถึงการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของข้อมูลจากแหล่งอื่นที่น่าเชื่อถือ เช่น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เป็นต้น
  3. บริษัท กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษา และ/หรือผู้เชี่ยวชาญของบริษัทไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อท่าน หรือบุคคลใดๆ ต่อความสูญเสียหรือเสียหาย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือบริการของบริษัท ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ซึ่งรวมถึง การที่เนื้อหาบนช่องทางการให้บริการไม่ถูกต้อง ผิดพลาด ไม่ครบถ้วน ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่สมบูรณ์ ถูกลบ ถูกแก้ไข มีข้อบกพร่อง ไม่สามารถแสดงผล หรือความขัดข้องของระบบสื่อสารหรือเครือข่ายใดๆ
 16. การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  1. ท่านรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัท โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัท หรือผ่านช่องทางอื่นใดที่บริษัทเปิดให้บริการ เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและเป็นความจริงทุกประการ และท่านมีสิทธิตามกฎหมายที่จะให้ข้อมูลดังกล่าวไว้กับบริษัท
  2. ผู้สมัครรับทราบและตกลงว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ไว้แก่บริษัท ตลอดจนข้อมูลการเข้าใช้บริการของ Definit นี้ จะถูกประมวลผลและได้รับการคุ้มครองตามคำประกาศเกี่ยวกับ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) และนโยบายการใช้คุ้กกี้ (Cookies Policy) ของบริษัท ซึ่งในการใช้บริการนี้ ท่านได้อ่านและรับทราบรายละเอียดและข้อกำหนดต่าง ๆ ตามคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ของบริษัทแล้ว
  3. ท่านสามารถดูรายละเอียดอื่น ๆ และสิทธิของท่านได้จากนโยบายความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ของบริษัท ได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายการใช้คุ้กกี้
 17. กฎหมายที่ใช้บังคับ
  ข้อกำหนดการใช้บริการนี้อยู่ภายใต้บังคับ และตีความตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมิต้องคำนึงถึงหลักแห่งการขัดกันของกฎหมาย ท่านตกลงว่าความสัมพันธ์ที่มีอยู่ระหว่างท่านกับบริษัทอันเป็นผลจากการตกลงผูกพัน และปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้บริการนี้ ไม่เป็นกิจการร่วมค้า หุ้นส่วน การว่างจ้าง หรือกิจการตัวการตัวแทนระหว่างท่านกับบริษัทแต่ประการใด

  หากมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้บริการนี้ หรือมีปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการนี้ โปรดติดต่อเราที่:

เว็บไซต์: www.definitinvestment.com
อีเมล์: [email protected]

เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์: definitinvestment.com/website-terms-and-conditions