ผลตอบแทน: หุ้นไทยแนะนำเดือนมีนาคม 2567

ผลตอบแทน: หุ้นไทยแนะนำเดือนมีนาคม 2567

การซื้อขายหุ้

 • การขาย แนะนำให้ขายหุ้นแนะนำของเดือนก่อนหน้าในวันที่ 2 ของเดือนปัจจุบันหรือวันออกบทความ ณ ราคาเปิด
 • การซื้อ แนะนำให้ซื้อหุ้นแนะนำของเดือนปัจจุบันในระหว่างวันที่ 2 ของเดือนปัจจุบัน หรือวันออกบทความ

หมายเหตุ

 • วันสุดท้ายในการถือหลักทรัพย์ คือวันเรียกขายหุ้นออกจากพอร์ต
 • การคำนวณผลกำไรขาดทุนจะมีการคำนวณเงินปันผลรับเมื่อถือหุ้นข้ามวันขึ้นเครื่องหมาย XD
 • การคำนวณผลตอบแทนของพอร์ตจำลองใช้สัดส่วนการลงทุนตามที่แจ้งในบทความ
  โดยราคาขายใช้ราคาเปิด (ATO) ของวันที่ออกบทความ ณ เดือนปัจจุบัน และราคาซื้อ (ต้นทุน) ใช้ราคาปิด (ATC) ของวันที่ออกบทความในเดือนก่อนหน้า
 • คำนวณรวมค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหุ้น 0.25% +VAT โดยใช้สมมติฐาน Turnover 80%
 • หากพอร์ตจำลองมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจะถือว่าเป็นเดือนที่มีกำไร
 • วันออกบทความคือวันที่ 2 ของเดือน หากตรงกับวันหยุดจะใช้ราคาของวันถัดไป

คำเตือน

 • รายงานนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่และเพื่อเป็นการให้ข้อมูลเท่านั้น มิใช่การชักจูงให้ซื้อหรือขายหุ้นที่กล่าวถึงในรายงานนี้ นักลงทุนควรพึงตระหนักไว้เสมอว่า มูลค่าของหุ้นอาจมีความผันผวน มีการเพิ่มขึ้นและลดลงได้ตลอดเวลา ความเห็น หรือคำแนะนำต่างๆ จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของเทคนิคและปัจจัยพื้นฐาน ซึ่งอาจมีความแตกต่างกัน การประเมินมูลค่าที่เหมาะสมทางเทคนิค อาจใช้วิธีที่ต่างจากการวิเคราะห์เชิงปัจจัยพื้นฐาน ดังนั้นผลตอบแทนของนักลงทุนจึงอาจต่ำกว่าต้นทุนได้
 • ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ อย่างไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เดฟินิท จำกัด (บริษัท) ไม่สามารถยืนยันหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่านี้ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ 
 • บทวิเคราะห์ในเอกสารนี้จัดทำขึ้นโดยอ้างอิงหลักเกณฑ์ทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ และมิได้เป็นการชี้นำ หรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ การตัดสินใจซื้อหรือขาย หลักทรัพย์ใดใดของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนี้หรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นผลมาจากวิจารณญาณของผู้อ่าน โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือพันธะผูกพันใดๆ กับ บริษัท
 • การลงทุนอาจมีการกระจุกตัวสูงทั้งในรายหุ้นและรายอุตสาหกรรม 
 • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
 • ผลตอบแทนในอดีตเป็นการ Back test ไม่สามารถเป็นการันตีถึงผลตอบแทนในอนาคต
 • ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
 • ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน