Quantamental คืออะไร?

Quantamental คืออะไร?

Quantamental คือแนวการลงทุนที่รวมศาสตร์การวิเคราะห์ด้านการลงทุน แบบ Quantitative (การใช้ข้อมูลและสถิติ) เข้ากับ การวิเคราะห์แบบ Fundamental (การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน) บนความมุ่งหวังว่าจะผสานข้อดีของทั้ง 2 ด้านให้กลายเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่มีประสิทธิภาพสูงมากขึ้น

เพื่อให้เข้าใจแนวการลงทุนแบบ Quantamental ลึกซึ้งมากขึ้น จึงอาจต้องย้อนกลับไปสู่พื้นฐานของแนวคิดด้านการลงทุนทั้ง 2 เสียก่อน

รูปที่ 1 ความหมาย Fundamental Analysis Source Investopedia.com

Fundamental หรือการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน คือหนึ่งในแนวการวิเคราะห์ที่อยู่กับโลกการลงทุนมาช้านาน บนแนวความเชื่อที่ว่าหากวิเคราะห์หุ้นหรือสินทรัพย์ที่เลือกให้ดีตามปัจจัยพื้นฐาน จะมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าตลาดได้ในระยะยาวด้วยการหามูลค่าที่เหมาะสม และเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่ราคาปัจจุบันต่ำกว่ามูลค่าที่เหมาะสม (Undervalue)

รูปที่ 2 ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative) และ เชิงคุณภาพ (Qualitative) Source : technologyadvice.com

โดยปัจจัยพื้นฐานนั้นอาจสามารถแยกออกเป็น 2 ด้านหลักๆ ด้วยกันคือ

  1. ปัจจัยที่สามารถตีมูลค่าเป็นตัวเลขได้ อาทิ การเติบโตของรายได้, การบริหารอัตรากำไร, ส่วนแบ่งการตลาด หรือต้นทุนทางการเงินเป็นต้น
  2. ปัจจัยเชิงคุณภาพที่มิอาจตีค่าเป็นตัวเลขได้ อาทิ การวิเคราะห์คู่แข่ง จุดแข็งของบริษัท ไปจนถึงความสามารถและธรรมาภิบาลของผู้บริหาร

Quantitative หรือการใช้ข้อมูลและสถิติ คือ อีกแนวการวิเคราะห์ที่มุ่งเน้นการใช้ข้อมูลต่างๆ ที่สามารถตีค่าเป็นตัวเลขได้ มาวิเคราะห์หารูปแบบที่ดี ที่ควรจะเป็น และหนุนให้การลงทุนมีโอกาสสำเร็จสูง หรือสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าตลาดในระยะยาว จากการสำรวจข้อมูล ทดลองและประเมินด้วยหลักการทางคณิตศาสตร์

Quantamental ดีอย่างไร?

รูปที่ 3 สื่อการขายกองทุนรวม Quantamental Source : myinvestmentideas.com

เทคโนโลยีที่พัฒนาก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด ช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์เป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว การวิเคราะห์ให้รอบด้านในแต่ละบริษัทที่สนใจ จะต้องใช้เวลาในการสืบค้นเป็นอย่างยิ่ง ทำให้แนวการลงทุนนี้มีโอกาสที่จะช่วยประหยัดเวลา หรือเพิ่มความรวดเร็วในการวิเคราะห์ได้

ความประหยัดเวลานี้เอง จะช่วยให้การวิเคราะห์ของนักลงทุนนั้น สามารถวิเคราะห์ได้ครอบคลุมมากขึ้น ในบริษัทต่างๆ ที่สนใจ ช่วยลดการเสียโอกาสลงมาได้ รวมไปถึงยังสามารถขยายกรอบการวิเคราะห์ไปยังข้อมูลทางเลือกอื่นๆ ได้มากขึ้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ลึก หรือมีค่ามากกว่าทั่วๆ ไป เช่น ปริมาณรถที่เข้าออกห้างสรรพสินค้า, ระดับน้ำมันในที่กักเก็บ, จำนวนเที่ยวบินระหว่างประเทศ หรือ ปริมาณแสงในเวลากลางคืน เป็นต้น

การนำการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเข้ามาวิเคราะห์คู่กับ Quantitative ซึ่งเน้นหนักไปที่ตัวเลข สถิติ และข้อมูลต่างๆ เป็นหลักจะช่วยเพิ่มความเข้าใจของนักลงทุนต่อสถานการณ์การลงทุนได้ดีมากขึ้น ว่าการบ่งชี้ถึงโอกาสการลงทุนของข้อมูลและสถิติที่ได้จาก Quantitative นั้น มีเบื้องลึก สาเหตุ หรือประกอบขึ้นจากปัจจัยใดบ้าง

ในมุมกลับเมื่อนำการวิเคราะห์แบบคณิตศาสตร์ของ Quantitative ที่มีการตั้งสมมติฐาน ทดลอง พิสูจน์ อย่างมีหลักการ เข้ามาช่วยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานที่มีส่วนผสมของปัจจัยเชิงคุณภาพมากขึ้น จะช่วยให้การวิเคราะห์มีโอกาสที่จะมีความสม่ำเสมอ มีรูปแบบการวิเคราะห์ที่ชัดเจน และมีโอกาสที่จะพัฒนาการวิเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพได้ต่อเนื่องไป

Quantamental เหมาะกับใคร?

สำหรับผู้เชี่ยวชาญ Quantamental จะช่วยยกระดับการวิเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น บนฐานความคิดที่มีรูปแบบ นำไปสู่โอกาสการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง นำไปสู่ประสิทธิภาพการลงทุนที่สูงมากขึ้น เมื่อประกอบกับความสามารถในการประหยัดเวลา ทำให้ Quantamental จะมีโอกาสที่จะช่วยยกระดับผลตอบแทนให้ดีมากขึ้นทั้งจากประสิทธิภาพที่ดี และการเสียโอกาสที่น้อยลง

สำหรับมือใหม่ Quantamental จะช่วยย่นย่อระยะเวลาการวิเคราะห์ เมื่อประกอบกับการใช้ปัจจัยคุณภาพเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ จะช่วยให้นักลงทุนมือใหม่เรียนรู้ เกิดประสบการณ์การวิเคราะห์ และเข้าใจการวิเคราะห์ในเชิงลึกได้รวดเร็วมากขึ้น

เมื่อประกอบกับการที่ Quantamental เป็นส่วนผสมของแนวการลงทุน 2 ชนิด ก็จะยิ่งช่วยให้นักลงทุนมือใหม่มีโอกาสได้เรียนองค์ความรู้ทั้งสองด้าน ซึ่งจะช่วยให้เห็นข้อดี ข้อเสีย จุดเด่น จุดด้วยของทั้ง 2 แนวการลงทุนได้เร็วมากยิ่งขึ้น ทำให้นักลงทุนมือใหม่จะมีองค์ความรู้ที่กว้างไปด้วยในตัวนั่นเอง

💡
ใครมองหาระบบ Quantamental เข้าไปศึกษากันได้เลยที่นี่ : https://www.definitinvestment.com/ Definit Quant Portfolio :
💪 ผ่านการวิจัยอย่างตรงไปตรงมา ไม่หมกเม็ด 😺 ลงทุนง่ายๆ มุ่งเน้นสร้างผลตอบแทนในระยะยาว 🥳 โปรโมชั่นเปิดตัว! หากพอร์ตแนะนำไม่กำไร คืนเงินเต็มจำนวน

Source : https://analyzingalpha.com/quantamental, https://internationalbanker.com/brokerage/what-is-quantamental-investing/

คำเตือน

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ อย่างไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เดฟินิท จำกัด (บริษัท) ไม่สามารถยืนยันหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่านี้ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ บทวิเคราะห์ในเอกสารนี้จัดทำขึ้นโดยอ้างอิงหลักเกณฑ์ทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ และมิได้เป็นการชี้นำ หรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ การตัดสินใจซื้อหรือขาย หลักทรัพย์ใดใดของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนี้หรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นผลมาจากวิจารณญาณของผู้อ่าน โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือพันธะผูกพันใดๆ กับ บริษัท